STADGAR FÖR SCANDINAVIAN CLUBMAN REGISTER

 

§ 1 Klubbens namn

Klubbens namn är Scandinavian Clubman Register. Klubbens initialer är SCR.

 

§ 2 Klubbens ändamål

Klubben har till ändamål att befrämja intresset för tävlande med frontmotordrivna racersportvagnar av clubmantyp.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemsansökan skall skriftligen ställas till klubbens sekreterare. Styrelsen beslutar därefter om den sökande bör inväljas som medlem.

 

§ 4 Medlemsavgifter

Medlemsavgift skall erläggas per kalenderår och fastställes till storlek av ordinarie årsmöte. Årsavgiften ska erläggas senast den siste februari. Medlem som invalts under årets sista kvartal erlägger årsavgift för nästkommande kalenderår.

 

§ 5 Utträde och uteslutning

Utträde ur klubben får ske efter anmälan till styrelsen. Utträdande medlem är skyldig att före utträde reglera sina eventuella skulder till klubben. Beslut om uteslutning av medlem kan fattas om medlemmen genom sina handlingar tydligt visar att han inte längre bejakar klubbens ändamål, inte respekterar stadgarna, inte inräknar sig i klubbens kamratliga gemenskap eller inte inom föreskriven tid erlägger till klubbkassan förfallna avgifter.

 

§ 6 Verksamhetsår

Klubbens verksamhet är lika med kalenderår. Räkenskaperna för verksamhetsåret ska vara avslutade före den 15 januari nästföljande år.

 

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av erforderligt antal ledamöter som inväljes av årsmötet - ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter. Till ledamot av styrelsen kan väljas varje röstberättigad klubbmedlem. Styrelsen fattar beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Det åligger styrelsen att efter avslutat verksamhetsår avge berättelse över klubbens verksamhet och förvaltning.

Ordföranden leder förhandlingar och övervakar styrelsens och klubbens arbete samt fördelar arbetsuppgifter mellan styrelsens ledamöter..Sekreteraren för protokoll vid klubbens och styrelsens sammanträden, sköter klubbens korrespondens samt matrikel över klubbens medlemmar.

Kassören inkasserar fastställda avgifter, verkställer in- och utbetalningar varom beslut fattats inom klubbens styrelse samt för verifierade räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter.

 

§ 8 Förvaltning

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av klubbens tillgångar.

 

§ 9 Kommitéer

Styrelsen kan utse kommitéer för olika arbetsuppgifter.

 

§ 10 Firmateckning

Klubben tecknas av ordföranden eller kassören.

 

§ 11 Rösträtt

Röstberättigad är varje medlem som erlagt stadgad medlemsavgift inom föreskriven tid. Val och beslut avgöres med enkel majoritet varvid medlem äger en röst.

Då det gäller tekniska frågor är endast de medlemmar röstberättigade som innehar clubmanbil (en röst per bil).

Då det gäller ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning gäller bestämmelserna i

§ 13 och § 14.

 

§ 12 Sammanträden

Ordinarie årsmöte ska hållas någon gång under tiden 15/1 - 15/2 på dag som bestämmes av styrelsen, varvid skriftlig kallelse ska utgå senast tre veckor före avsedd sammanträdesdag. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen då så anses erforderligt, eller att minst det antal medlemmar som motsvarar en femtedel av antalet aktiva medlemmar därom gör en skriftlig framställning och anger den fråga som bör föranleda extra årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor förekomma:

1 - Mötets öppnande

2 - Fråga om mötet i stadgeenlig ordning blivit utlyst.

3 - Val av två rösträknare

4 - Uppläsning av styrelsens verksamhetsberättelse

5 - Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

6 - Val av styrelseledamöter

7 - Fastställande av årsavgift

8 - Styrelsens förslag

9 - Medlemmars förslag

10 - Övriga frågor

11 - Mötets avslutande

 

§ 13 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie eller extra årsmöte.

 

§ 14 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan fattas vid ordinarie och extra årsmöte och på förslag av styrelsen. Beslut om klubbens upplösning ska för att vara giltigt samla minst 2/3 majoritet av klubbens samtliga aktiva medlemmar vid sluten omröstning.

 

§ 15 Disposition av klubbens tillgångar

Vid klubbens upplösning ska tillgångarna användas för att främja sportvagnsracing i skandinavien eller liknande ändamål enligt beslut vid upplösningsmötet.

Uppdaterad 20010102

Innehåll